Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Mikko Rönnholm: Terveyden ylläpito esimerkkinä tapaturmien ennaltaehkäisy

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen THL  toimesta tutkitaan ja selvitetään tärkeitä asioita. Päätöksentekijöitä informoidaan ja tilastot ja tiedot ylittävät vastaanottokyvyn. Mutta kyllä niissä on sisältöa ja käyttökelpoisuutta käytännön toimintaa varten. Tässä esimerkki

Lähtökohtana terveys

 Kun aikoinaan Suomeen kansanterveystyö aloitettiin 1970-luvulla, oli tarkoituksena terveyden edistäminen ja ennalta ehkäisevä työ sairauksien välttämiseksi ja parempien elinolosuhteiden luomiseksi. Muistan hyvin, kuinka näitä näkökulmia painotettiin ja toivottiin, että ihmisten elämän kaikki osatekijät tukisivat tervettä elämää ja viihtyvyyttä. Liikunta ja kulttuuri nähtiin tärkeäksi osaksi toimintaa. Esimerkiksi hammashoidossa ennalta ehkäisevä suuhygienia oli painopisteenä.

Lama ja markkinat

1990-luvun lama ja leikkaukset kohdistuivat tietenkin ei-pakolisiin asioihin ja niin neuvontalääkärit alkoivat tehdä ”tositöitä”, joita tienkin piisaa, kun ennalta ehkäisy ei onnistu. Kuntien toiminnoissa on myös tehty ehdotuksia, että kaikki turha kuten kulttuuri ja urheilu tulisi jättää jokaisen omaksi asiaksi.

Tähän asenneilmastoon tuli sitten kommunistisen blokin kaatumisen jälkeen maailmanlaajuinen liberaalinen siis markkinavetoinen talous, johon kuluu tietenkin kaksi asiaa: Jokainen huolehtii omista asioistaan esimerkiksi vakuuttamalla ja usko markkinoiden voimaan yksityistämällä ja kilpailuttamalla.

Resurssien tuhlausta ja turhaa kärsimystä

Sosialidemokraatitkin ovat olleet kehityksessä mukana hyväksymällä, että meillä Suomessa on olut paljon kilpailua rajoittavia tekijöitä ja ne tulee avata todelliselle kilpailulle. Mutta kilpailun ja markkinoiden tunkeminen esimerkiksi terveydenhuoltoon tullee johtamaan sairaanhoidon kustannusten nousuun ja samalla tehottomuuteen. Toimenpiteet kohdistuvat väärin eli tuhlataan maksukykyisten hoidossa, kun varattomammat eivät saa edes tarpeellista apua. Tämä on tietenkin inhimillisesti väärin, mutta tämä on myös taloudellisesti tyhmää.
Business-ajattelun vieminen sitten ennaltaehkäisevään puoleen on tuonut kuntosaleja ja liikuntavälineitä. Taas tarjonta ohjautuu kysyntämahdollisuuksien mukaan ja sanottakoon vielä sekin, että kauneus taitaa myydä terveyttä paremmin.

Yritystä ja hyvää tahtoa on

Itsestään hyvin huolehtivat voivat tietenkin käyttää näitä palveluja, jos rahaa on ja jos kehtaa bodareiden sekaan mennä. Hannele Vienonen teki ehdotuksen eläkeläisten kuntoilumahdollisuuksien lisäämisestä.  Oli hyvä kiinnittää seikkaan huomiota ja selvitykset kertovat, että mahdollisuuksia on ehkä kohtalaisesti. Ongelman ydin taitaa olla siinä, että näilläkään keinoilla ei tavoiteta niitä, jotka tarvitsevat apua ja joiden liikkumis- ja selviytymiskyvystä pitäisi erityisesti huolehtia.

Tapaturmien ennaltaehkäisy luupin alle


Tapaturmista aiheutuvien vuotuinen hoitopäiväkustannus on THL:n tiedoston mukaan Naantalissa yli 1.3 miljoonaa euroa.  Se on tietenkin vain osa. Lisäksi tulevat työpäivämenetykset, eläkkeet ja kärsimykset. Siis asiaan olisi aihetta kiinnittää huomiota ja pitäisi tietenkin ryhtyä toimenpiteisiin. Asiaa selvittäneet asiantuntijat antavat alla olevan suosituksen toimenpiteistä alla lainatulla tavalla.
  

Sanna Sihvonen, Ritva Salmela, Satu Pajala

IÄKKÄIDEN KAATUMISTAPATURMIA VOIDAAN EHKÄISTÄ: 

Toimenpidesuositukset kunnan päätöksentekijöille, kunnan henkilöstölle, kunnassa toimiville

järjestöille sekä kuntalaisille.

 

Kunnan päätöksentekijät

Edistetään kaatumistapaturmien yhtenäisten seuranta- ja tilastointimenetelmien käyttöönottoa terveydenhuollossa sekä vanhusten koti- ja hoivapalveluissa paikallisen

kaatumistapaturmatilanteen selvittämiseksi ja siten varmistetaan ajantasainen tiedonsaatin

kunnan päätöksenteon tueksi.

Huolehditaan hyvästä viestinnästä ja tiedottamisesta kaatumistapaturmien ehkäisyn

mahdollisuuksista. Viestinnän kohteena ovat julkiset ja yksityiset palveluiden tuottajat.

 

Kunnan henkilöstö

Järjestetään eri ammattiryhmille suunnattua kaatumistapaturmien ehkäisyn koulutusta.

Tuetaan ehkäisytoimenpiteiden toteutusta ja lisätään kunnan eri toimialojen (esim. pelastus-,

sosiaali- ja terveys, liikunta-, teknisen- ja rakennustoimen) panostusta ehkäisytyöhön ja

vahvistetaan toimialojen välistä yhteistyötä monialaisen ehkäisytyön edistämiseksi.

Lisätään ja tuotetaan sopivaa tiedostus- ja valistusmateriaalia kunnan tuottamista palveluista ja kansalaisten omaehtoisesta toiminnasta kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi eriammattiryhmien käyttöön.

 

Järjestöt

Vahvistetaan iäkkäiden parissa toimivien tietämystä kaatumistapaturmien ehkäisykeinoista.

Lisätään kaatumisten ehkäisyä tukevaa työtä.

Lisätään väestöviestintää, kampanjointia ja tiedotusmateriaalia, joka tuo esiin järjestöjen

toimintamuodot ja iäkkään väestön mahdollisuudet osallistua kaatumistapaturmia ehkäisevääntoimintaan.

 

Kansalaisten omaehtoinen toiminta

Vahvistetaan iäkkäiden itsensä ja heidän lähipiirinsä tietämystä ja ymmärrystä kaatumisen vaaratekijöistä ja niiden vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Lisätään omaehtoista varautumista ja järjestetään mahdollisuuksia antaa palautetta paikallisista käytänteistä.

Tiedotetaan paikallisista mahdollisuuksista osallistua kaatumisen ehkäisyä tukeviin

toimintoihin (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut, liikunta-, kuljetus- ja tiedotuspalvelut,

apuvälinepalvelut, kodin muutostyöt).

 

Toimenpiteisiin on varmaankin ryhdytty jo Naantalissa. Olisi kuitenkin varmuuden vuoksi hyvä läpikäydä suositukset ja arvioida tilannetta ja tehdä selvät päätökset  tästä ja muistakin samassa raportissa mainituista toimenpiteistä. Käytännön luottamushenkilötyöskentelyssä on hyvä olla aloitteellinen, mutta ehkä vieläkin tärkeämpää olisi seurata toimenpiteiden käytännön sovelluksia ja aikaansaannoksia. 
Kustannustehokkus on myös inhimillistä kanssaihmisistä välittämistä ja päin vastoin imhimillen huolenpito säästää kustannuksia.

IDEOLOGISESTA LÄHTÖKOHDASTA RIIPPUMATTA VOIDAAN PÄÄTYÄ SAMAAN LOPUUTULOKSEEN 

Koko tapaturmaraportti Varsinis-Suomesta luettavissa tästä