Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Valtuuston 7.6. 2010 puheenvuoroja

Lauri Laine: Tilinpäätöksestä ja arviointikertomuksesta

 

Arviointikertomuksesta selviää kuntaliitoksen sujuneen melko onnistuneesti. Kaupungin henkilökunta on sopeutunut liitoksen uudistuksiin ja kaupunkilaiset ovat palveluihin tyytyväisiä. Palvelujen tuottamistapoja on kuitenkin parannettava.  Organisaatiosuunnitelma tulee tehdä ja sitten toimia sen mukaan.     
Kaupungin talous ei ole oikealla kurssilla.   On aloitettava kurssin muutos. Käyttömenoissa on oltava tarkkana ja investoinneista tehtävä vain peruspalvelujen vaatimat.

Tilintarkastuskertomuksessa huomautetaan sisäisen tarkastuksen puutteellisuudesta. Asia on saatava kuntoon.

Tasekirja kertoo talousarvion menojen huomattavan ylityksen. Johtuuko alibudjetoinnista, vain huolimattomasta kulujen seurannasta.                                                                                                         
Kaupungin talousarviossa tai tilinpäätöksessä ei ole kattavasti tietoja, millä sektorilla menojen taso on korkea, mutta selvityksen mukaan  sosiaalisektorin menojen taso on erityisen korkea.   Sosiaali- ja terveyshuolto maksoi kaupungille noin 6 mijoonaa enemmän, mitä valtion laskennallinen taso on.          Tilinpäätöksestä selviää kuitenkin, että terveyskeskuksen menojen taso on alempi noin 3miljoonaa, kuin valtion määrittelemä menotaso.  Naantalin terveyskeskus toimintaan kaupunkilaiset ovat erittäin tyytyväisiä.                                                                                                                                                      
Kaupunginhallituksen ja sosiaalitoimen tulee pikaisesti selvittää mistä  johtuu sosiaalipuolen korkea menotaso ja tehtävä nopeasti tarvittavat muutokset.

 Sivistystoimi pysyy hyvin talousarviossaan ja toimii tehokkaasti ja laadukkaasti. Organisaatiota on uudistettu ja hallinnossa säästetty. Kuitenkin myös oppilashuollon kustannukset ovat kasvussa.

Satama on sopeutunut kohtuullisen hyvin ja toiminta tuntuu olevan tehokasta alentuneista liikennemääristä huolimatta.

 Voimakkaasta rakentamisesta ja  perusparantamisesta huolimatta  rakennuskannassa on paljon parannettavaa(mm homeongelmat).   Kattava kuntokartoitus puuttuu.

Arviointihuomautusten hidas toteutuminen huolestuttaa. Tuntuu etteivät kaikki virkamiehet kauheesti välitä vaan jatkavat entiseen malliin.

Kaikki seuranta on saatava ajan tasalle riittävästi yksilöitynä. Siitä saadaan hyöty viranhaltijoille työssään ja luottamushenkilöille valvoessaan kaupungin  taloutta.

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien huomautuksiin on suhtauduttava vakavasti ja muutokset tehtävä nopeasti.

Arja Savolainen: Henkilöstökertomuksesta


Muutama kommentti Naantalin kaupungin henkilöstöresurssien käytöstä.

Positiivista on huomata, että laajentuneen Naantalin henkilöstön yhteen sovittaminen on mennyt suhteellisen mallikkaasti. Apuna on käytetty kunta 10 sekä muita tutkimuksia, joiden tuloksia on käsitelty ongelmakohtineen työyhteisöissä.
Naantalin kaupungin uudessa strategiassa henkilöstön merkitys ja hyvinvointi on keskeisessä asemassa. Hyvä niin.

Erityisen hyvänä näen ikäohjelman, jonka tuloksena on saatu eläköitymisikää nostettua. Olkoon tämä hyvänä esimerkkinä muille siitä, miten eläkeiän nostaminen tapahtuu.
Ei pakolla, vaan työntekijöiden hyvinvointiin sekä jaksamiseen huomiota kiinnittämällä.

Kiitosta ansaitsee myös paikallinen yhteistyösopimus. Muutamaan kokoukseen osallistuneena voin todeta, että vuorovaikutus toimii. Toivoa sopii sen jatkuvan tulevaisuudessakin niin, että työntekijän ääni edelleen pääsee kuuluviin. Se on myös omalta osaltaan työhyvinvointia.

Huolestuttavaa sen sijaan on sijaisten ja määräaikaisten käyttö. Varmasti on perusteltuja syitä käyttää sijaisia, lieneekö kuitenkaan tässä laajuudessa? Hyödyllistä olisi nähdä tilasto miten nämä sijaiset ja määräaikaiset jakaantuvat hallintokunnittain.

Työllisyyden hoidossa on painopiste alle 25-vuotiaissa työttömissä nuorissa. Viimeisen tilaston näyttäessä hiukan vihreää valoa, tarvitsemme edelleen nopeasti toimia näiden nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

 

Sairauspissaolojen kohdalla poissaolotilastoissa on ristiriita tasekirjan ja henkilöstöresurssien kertomuksen välillä. Tasekirja kertoo, etteivät työterveyshuollon asettamat tavoitteet - sairauspäivien osuus työpäivistä – ole toteutuneet.

Henkilöstökertomus sen sijaan kertoo, että tavoite on hyvin saavutettu. Tavoitteena oli sairaspäivien vähentäminen alle 7%. Saavutettu laskennallinen osuus työpäivistä oli 5,6%.

Näin yleisjaoston puheenjohtajana on vaikea tehdä johtopäätöksiä miten todellinen asianlaita on.

 

Sirpa Hagsberg: Päivähoidosta ja talouden seurannasta

 

 Päivähoidon hallinnon siirto sivistystoimeen

Liittyneistä kunnista Rymättylä oli ainoa kunta, mikä oli siirtänyt esiopetuksen sivistystoimeen, eikä tätä muutettu kuntaliitoksen yhteydessä. Koulutuslautakunta asetti strategiatyöskentelyn yhteydessä omaksi tavoitteekseen koko päivähoidon siirtymisen osaksi sivistystoimea. Moni lähikunta on jo tämän päätöksen tehnyt. Päivähoidon siirtyminen sivistystoimeen keventäisi myös suurilla asiakokonaisuuksilla työskentelevää sosiaali- ja terveystointa.

Kaupunginjohtajan asettama työryhmä ei jättänyt päivähoidon hallinnon siirrosta sivistystoimeen ehdotusta, koska virastojen kannat poikkeavat toisistaan. Yhteistyötoimikunnan kokouksessa todettiin järjestöjen näkemykset, jotka myös poikkesivat toisistaan. Koulutuslautakunta puolsi siirtoa, sosiaali- ja terveyslautakunta äänestyksen jälkeen. SDP:n jäsenet sos. ja terveyslautakunnassa olisivat halunneet odottaa valtionhallinon ratkaisua.

SDP:n ryhmä kaupunginhallituksessa asettui kuitenkin puoltamaan siirtoa, sillä tämä oli linjassa puolueen juuri päättyneessä puoluekokouksessa tehdyn päätöksen kanssa.

 

Valtuustoryhmämme näkee asiassa monta seikkaa, jotka mietityttävät ja vaativat erityistä huomiota. MLL:n pääsihteeri Mirjam Kalland on todennut, että suomalainen kasvatuskulttuuri on jopa liikaa varhaista itsenäisyyttä korostava. Lapsuus on lyhentynyt. Koululaiset joutuvat yhä nuorempana tekemään oppiainevalintoja, jotka vaikuttavat myöhempiin opintoihin.

Tuleeko esikoulu liian koulumaiseksi hallinnon siirron myötä? Ihan heti se ei näy, mutta valtionhallinnon tehtyä asiassa päätöksen tähän suuntaan, odotettavissa on varmasti muutoksia.

Ratkaisu synnyttää myös kustannuksia; tuleeko paineita nostaa esiopettajien palkkaa?

Positiivisena näemme, että päivähoidosta tulisi joskus opetuksen tapaan kuntalaisille maksutonta.

 

Talousarvioinnin seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Luottamushenkilöt ovat tuskastuneet siihen, että esim. kesäkuussa taloudessa kaikki on ok, lokakuussa saatetaan joutua hakemaan jopa miljoonan euron ylityslupaa. Mitä tässä välissä oikein tapahtuu?

Ponnen tarkoitus oli selvittää, miten lautakuntien talouden seuranta saataisiin paremmin ajan tasalla olevaksi, jotta suurilta yllätyksiltä vältyttäisiin. Yhtenä keinona selvityksessä mainittiin ns. apukirjanpito.  Puolimanuaalisena menetelmänä se varmaan toimii väliaikaisena ratkaisuna, mutta pidemmällä aikavälillä on menetelmiä kehitettävä. Kaupunki on allekirjoittanut aiesopimuksen, jossa selvitellään mahdollisuutta ryhtyä osakkaaksi kuntien yhteiseen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen. Taloushallinto ei ole asukkaita välittömästi palvelevaa toimintaa, joten sen hoitaminen fyysisesti muualla olisi mahdollista. Tehokkuutta saataisiin niin atk-järjestelmien uusimiseen kuin henkilöstön tarpeeseenkin.

Asioita on jo nyt seurattava tarkalla silmällä ja herkällä korvalla, jotta voidaan nopeasti reagoida yllätyksiin. Vasta käytäntö osoittaa, onko ponnen henki omaksuttu käytännössä.

 

 Kommentit

Erkki Rantanen
08.06.2010 klo 15:53
Mielestäni kaikki edellämainitut puheenvuorot ovat asiallisia joissa ilmenee missä toiminnoissa on parannettavaa ja missä hallitokunnat ovat onnistuneet. Siitä huolimatta tulee olemaan mielenkiintoinen syksy talousarviovalmisteluineen.