Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Mikko Rönnholm Nastan pääkirjoitus jälkikommentein

Eilinen tuntien, huomista ajatellen on toimittava tänään

Ø  Tulevaisuuden kannalta on avainkysymys, miten turvata nykyisten ja tulevien suomalaisten hyvinvointi ja onnellisuus, kun reunaehdot annetaan paljolti ulkoa.

Ø  Kriisi on konkretisoinut kaksi asiaa. Tarvitsemme kohtuullista kasvua työllisyyden ylläpitoon, sosiaalimenojen rahoittamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Toiseksi, kasvua pitää tavoitella vastuullisesti.

Ø  Minulle vastuullisuus merkitsee rehellisyyttä ja sitä, että itse kukin on teoistaan tilivelvollinen. Vastuullisuuteen kuuluu myös pitkäjänteinen elinympäristöstä ja -yhteisöstä huolehtiminen.

Ø  Kasvu syntyy uusien ajatusten soveltamisesta ja jatkuvasta muutoksesta. Meidät kriisiin johtanut ahneus ei maailmasta häviä, mutta hyvällä sääntelyllä ja toimivilla instituutiolla sitä voidaan rajoittaa.

Helsingin Sanomien sarjan Suomi 2017 viimeisen kirjoittajan Jorma Ollilan yllä lainatut ajatukset ovat soveltaen hyvä lähtökohta toiminallemme Naantalin kaupungissa.
 

Naantalilaisten hyvinvointi ja onnellisuus kun reunaehdot tulevat ulkoa

Naantali ei ole sen tiedämme erillinen eikä ulkopuolinen. Puolentoista vuoden aikana olemme voineet karusti todeta, että muutos ei tule kello kaulassa: Vuoden 2009 talousarviossa arvioitiin vuoden tuloksen olevan 1.2 miljoona euroa voitolla ja nyt tilinpäätös näyttää 4,9 miljoonan euron tappiota.
 Kansainvälisessä kilpailussa ponnistelevat yritykset tekivät huonompia tuloksia ja maksoivat vähemmän euroja ja samaan aikaan tavaraliikenteen määrät vähenivät. Tulopuoli petti eikä menokuri pitänyt. Velkaantumisemme - miljoona euroa kuukaudessa – tuntuu kurjalta mutta ei turhalta, sillä se mahdollisti työllistävien investointeja toteuttamisen.

Yleisen taloustilanteen pieni koheneminen ei vielä tänä vuonna tule kuntatalouden avuksi. Työllisyys heikkenee ja Turun seudun tilanne synkkenee. On siis odotettavissa edelleen niukkuutta.
 Lähtökohtamme on naantalilaisten hyvinvointi ja onnellisuus. Hienon tavoitteen toteuttaminen riippuu siitä, miten varat kerätään ja miten ne suunnataan. Sen ratkaisevat viime kädessä päättäjät eli luottamushenkilöt virkamiesten esityksestä.

 

Tarvitsemme kohtuullista kasvua vastuullisella tavalla

Niin kansantaloudessa kuin kuntataloudessa tarvitaan kasvua hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kustannusten maksamiseksi. Naantalin historiasta tiedämme, että riippuvuutemme suurteollisuudesta ja satamasta on ollut vielä paljon nykyistä suurempaa. Tämän laman kohtaamista on helpottanut yritysrakenteemme monipuolistuminen ja asukaslukumme kasvu. Vaikka tehdyt investoinnit ovat rasittaneet ja palvelujen järjestäminen on jatkuva kustannus kunnalle, niin suurempi koko luo mahdollisuuksia ja lisää joustavuutta kohdata muuttuvia olosuhteita.

Rehellistä tilivelvollisuutta yhteisön ja ympäristön puolesta


Vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi kulunutta ilmaisua käyttäen kestävää kehitystä. Se puolestaan merkitsee, että kasvu on kohdennettava sinne, missä talouden lisäksi saavutetaan ympäristön kannalta hyviä ratkaisuja vieläpä sellaisia, jotka sopivat koko seudun kehitykseen. Täydennysrakentaminen joukkoliikenteen toimintapiiriin on sellaista. Päättäjiltä tämä vaatii viisautta käyttää ei sanaa oikeassa ja vain oikeassa kohdassa.
Yhteisön nimi on Naantali, mutta yhteisön muodostavat naantalilaiset. Naantalilaisten yhteisöön kuulumista tulee vahvistaa. Tällaisina aikoina se tarkoittaa, että erityisesti kannetaan huolta niistä, joiden syrjään joutumisen vaara on suuri. Kuntayhteisön tehtävä ei ole hyväntekeväisyys. Kuntayhteisön tehtävä on tehdä hyvää ja luoda edellytyksiä. Kuntayhteisön palveluksessa toimiminen on erityisen vastuullista siksi, että kuntayhteisön tapoihin ei kuulu käyttää kunnan palveluksessa olevia kohtaan yksityisen yrityselämän keinoja.

Uudet ajatukset ja muutosvalmius

Naantalissa me aiheesta ylistämme luonnon olosuhteitamme ja osoitamme kiitollisuutta tänne sijoittuneille yrityksille. Puitteet elämällemme ovat kohtalaista paremmat. Mutta puitteet luovat hyvän elämisen mahdollisuudet vain silloin, kun toimeentulon hankkiminen ja asuminen sekä elämän muuta tarpeet kuten virkistäytyminen ovat sopusoinnussa.  Avoimella asenteella ja yhteistyön hengellä jokapäiväinen elämä maistuu.

 Muutokset eivät ole historiallisesti ottaen olleet huononnuksia ajatelkaamme vaikka Naantalin kehitystä: Vanhan puukaupungin pehmeältä näyttänyt idylli loi kovan elämän arjen. Muutos niistä ajoista on ollut eteenpäin menoa, nousua. Miksei sitten samalla asenteella päästä taas uusiin aikoihin.

Mieleen painuvaa!

 Yksilöinä meidän pitää joka aamu kaivaa itsestämme partiolaisen asenne ja vaadittava sitä myös muilta - jatkuva parantaminen niin pienissä kuin isommissakin asioissa pitäisi olla tavoitteemme. Välillä tulee tavoitella kuuta taivaalta - toisinaan sen sieltä saakin.  Jorma Ollilla

Politiikassa pitää olla valmis uhraamaan paljon elämästään, jos tosissaan on mukana; Pitää olla intohimoa. Ja suhteellisuudentajua, joka pitää sen intohimon kurissa. Antti Kalliomäki

Kanna vastuusi tunne rajasi! Terho Pursiainen
Nasta 11.2.2010 Kvpj MR

Nastan pääkirjoitusta kirjoittaessani mielessäni oli muutamia ratkaisua odottavia asioita, joita kommentoin alla:

 Naantalin keskustaa

·         Nykytila on ankea eikä innostava.

·         Keskustan asukasmäärän kasvattaminen olisi perusteltua palveluiden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

·         Keskustan täydentäminen olisi kaupungin talouden kannalta perusteltua

·         Huonoin vaihtoehto on päätösten siirtäminen

Humalisto

Asumisen, sataman ja teollisuuden maankäytön yhteen sovittamisesta on pääkysymys

·         Keskustaa tukevaa asumista tarvitaan palvelujen ja kunnallistalouden kannalta paikoille, joissa on maksukykyistä kysyntää.

o   Nykyisen teollisuuden toiminta on turvattava. Kysymys on ensisijassa Finfeedsin toiminnoista.

o   Sataman liikenne edellytykset erityisesti Finlinkin ja laajemmin kumipyörätavaraliikenteen edellytykset Ruotsiin on säilytettävä ja sen liikenteen kasvuun on varauduttava.

·         Millä kriteereillä ratkaistaan Humaliston alueen tuleva käyttö

o   Lainsäädännöllistä estettä ei näyttäisi olevan tehtyjen selvitysten perusteella toteuttaa ehdotettua kaavaa. Nykyinen kaavaehdotus on ylemmän kaavahierarkian mukainen ja ehdotus perustuu kaupungin aikaisempiin päätöksiin sekä KHO:n edellyttämiin selvityksiin.

o   Finfeeds ja Finlink ovat esittäneet arvioita, että asustus erityisesti välillisesti voisi olla este heidän toiminnalleen. Tässä joudutaan arvioimaan uhan todennäköisyyttä ja sen toteutumisen vaikutusta.

o   Minkälaisia tulevaisuuden näkymiä satamaliikenne voisi tuoda. Mitä liikennettä ja minkälaisia tuottoja olisi odotettavissa.

o   Päättäjä voi arvioida asiaa taloudelliselta kannalta esimerkiksi seuraavasti:

§  Asuminen tuottaa a €/km2 /vuosi. Kerrosala x a =A eli Asumisen tuotto

§  Teollisuus tuottaa t €/työpaikaa /vuosi ja y € /yrityksen voitto . xt+ ∑yn =T eli Teollisuuden tuotto

§  Satama tuottaa  s €/yksikkö/vuosi ∑sn =Sataman tuotto

§  Päättäjä voi mielessään tai paperilla varioida vaihtoehtoja ja tehdä arvioita tulevista tuotoista.
 Asumiskaavan         Tuotto               Ha = Aa + Ta  + Sa
Satamakaava            Tuotto              Hs = As + Ts  + Ss
Jos Hs > Ha niin sitten kannattaa ryhtyä kaavoittamaan aluetta satamatarkoituksiin. Luonnollisesti pitää tuottoja arvioitaessa ottaa huomioon kustannukset eli maanhankinta ja muut investointikustannukset.

§  Päättäjä tai päättäjät eivät helposti löydä yhteistä käsitystä vaihtoehtojen tuotoista ja kustannuksista ja siksi päätös joudutaan tekemään oman arvion mukaisesti. Tämänhetkiset objektiivisimmatkin arviot ovat viimekädessä arvauksia, joten päätöksentekijä joutuu luottamaan vaistoonsa.

§  Päättäjällä on velvollisuus arvioida asiaa myös yksityisen omistajan kannalta. Päättäjä ei saa oikeudettomasti syrjiä eikä suosia yksityisiä omistajia. Päättäjä saa ottaa huomioon julkisen osapuolen eli kaupungin intressin, mutta se ei saa loukata yksityistä osapuolta muutoin kuin laillisin perustein.

o   Päättäjä voi arvioida tilannetta poliittisesti

§  Humaliston kaava on ollut suuren julkisen kiinnostuksen kohteena. Tuhannet naantalilaiset ovat vastustaneet kaavaa. Kansa ei voi olla väärässä on terveellinen poliittinen lähtökohta. Paikallislehti on voimakkaasti tukenut kaavan vastustajien mielipidettä. Medialla on oikeutettu merkityksensä. Ei ole mitään häpeällistä olla monien asukkaiden ja paikallismedian kanssa samaa mieltä.

§  Ideologisesti voi asiaa lähestyä siten, että jos kannattaa yhteiskunnan aseman vahvistamista voi perustellusti edellyttää alueiden saattamista julkisen toiminnan piiriin. Tätä pidetään tyypillisenä sosialistisille puolueille.
Jos taas uskoo vankasti yksityisen omistukseen markkinataloudessa voi päätyä siihen, että yksityinen osaa parhaiten arvioida, mikä on kannattavaa ja sitä kautta yhteiskunnan edun mukaista. Tällä kannalla ovat monet porvarilliset puolueet.
Asukkaat tulevat olemaan hyvätuloisia, joten poliittisesti porvarillisten puolueiden kannattajien määrä lisääntyy Naantalissa.

§  Inhimillisessä elämässä ja politiikassa erityisesti on erityistä kiinnostusta löytää epäilyttäviä, epäasiallisia ja tai alhaisia motiiveja. Sellaisen esiin nostaminen osoittaa tarkkaavaisuutta ja perehtyneisyyttä ja juuri näistä asioista media on kiinnostunut. Sillä ruokitaan valmiiksi iskostettua käsitystä politiikasta likaisena pelinä. Epäilyksiä herättävä toivoo saavansa positiivista huomiota itselleen ja edustamalleen ryhmittymälle. Tällä lähestymistavalla on helppoa ohittaa vaativammat asian liittyvät näkökulmat.

 

Henkilökohtainen näkökulma

Oman kokemukseni ja käsitykseni perusteella päädyn seuraavaan arvioon.

Jos Naantalin valtuusto suurella enemmistöllä päätyy kannattamaan asuntovaihtoehtoa, tuottaa se kaupungille suurimman hyödyn:

o   Kaava ei todellisuudessa ole este Finfeedsin toiminnan jatkumiselle. Muut tekijät sen toiminnan muutoksille ovat paljon suuremmat. Eli kaavan toteuttamatta jättämisellä ei voida turvat tuon teollisuuden tulevaisuutta.

o   Sataman tulevaisuuden kannalta luonnollisin toiminta on kumipyöräliikenteeseen liittyvä Ropax-liikenne. Nykyiset sataman olosuhteet tekevät mahdolliseksi liikenteen kaksinkertaistamisen, joten maankäyttö ei sinänsä sitä estä. Ainut riski on, että liikenteenharjoittaja käyttää muista sysitä johtuvaa  liikenteen siirtämistä muuhun satamaan kielteisen toimensa perusteluna.  
Muuta laajamittaista liikennettä kuten konttiliikennettä ei ole helposti eikä kannattavin kustannuksin tänne saatavissa.

o   Kiinteistöt ja asukkaat tuovat kaupungille tuloja ja parantavat kaupungin palvelutasoa yksityisellä ja julkisella puolella.

o   Asumisen tukee kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta. Maa-alue on jo otettu käyttöön. Tiivis rakentaminen ja julkisen liikenteen mahdollisuudet ovat kohtuulliset.

Jos päätös aiheuttaa suuria erimielisyyksiä, tulisi alue hankkia kaupungin omistukseen ja kaavoittaa satamatoimintojen alueeksi.

o   Riitaisan asian hallinnossa pyöriminen halvaannuttaa jäntevän päätöksenteon eikä mikään asia pääse etenemään, kuten kokemuksesta tiedämme. Pitkälliset valituskierrokset estävät alueen kehittämisen lisäksi muittenkin hankkeiden etenemistä.

o   Maanomistajien kannalta ei ole kohtuullista jatkaa epävarmuutta, johon he eivät varsinaisesti voi vaikuttaa.

o   Kaupungin omistuksessa alueen kehittämisvastuu olisi siirrettävä tulevan satamayhtiön tehtäväksi ja rahoitettavaksi.   

Henkilökohtainen ongelma

Olen asiantuntijajäsenenä Jukka Kyrölän puoliksi omistamassa Uunisepät Oy:n hallituksessa.  Jukka Kyrölä on osaomistajana Humaliston alueen osaomistusyhtiössä.
Vaikka minulla ei ole mitään henkilökohtaista taloudellista intressiä Humaliston alueeseen, olen tietoinen siitä, että erilaisia väitteitä ja vihjauksia levitettään urbaanina legendana. Tämä asetelma haittaa ilmiselvästi asian asiallista käsittelyä.  Näen perustelluksi pidättäytyä asian käsittelystä virkamiesjääviyden olosuhteissa. Toivon tämän osaltaan edesauttavan asian käsittelyä erityisesti suurimmassa ryhmässä Kokoomuksessa, jonka edustajat muodostavat enemmistön asiaa valmistelevassa kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa. Päätös - mikä tahansa on parempi kuin päättämättömyys.