Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Naantali on kirjoitettu tulikrjaimin kansakunnan tajuntaan

Naantalin nimi piirtyy tällä hetkellä ihmisten mieliin tulikirjaimin. Tuskaisen surun keskellä ovat yksittäiset ja usein yksinäiset ihmiset. Aluksi he saavat osaksensa  kanssaihmisten osanottavan myötätunnon.  Heräävän ja herätetyn yhteisöllisyyden seurauksena syntyy monipuolista johdettua ja spontaania toimintaa. Myötäeläminen on äärellistä ja sen loputtua taakan kantaminen jää yksityisen ihmisen ja perheiden painavaksi muistoksi. Instituutioista kirkolla tai oikeammin sanottuna seurakunnalla liene eniten annettavaa yksilöille vielä julkisuuden laineiden laskeuduttua.

Tunteet ja tunnelmat vaikuttavat, hyvä valmius on kuitenkin ensiarvoista

Mutta ei julkinen puolikaan ole tunteista ja tunnelmista vapaa. Päättäjät ja toimeenpanijat ovat kansalaisia, asukkaita. Naantalinkin kuuluisin kesävieras Tarja Halonen eli ajatuksissaan syksyisen hetken Naantalissa ja tahtoi muistaa surun kohdanneita välittämällä osanottonsa hartaustilaisuuteen. Arkkipiispa Jukka Paarma sen kauniisti välitti oman myötätunnon osoitusta ennen. Pääministeri Matti Vanhanen lähetti oman viestinsä julkisuuden kautta.
 Näiden vaikeitten kysymysten äärellä aina joudutaan vaikeisiin valintoihin: Vilpittömyyttä epäilemättä syntyy väkisin ongelma huomion osoituksen luonteesta: Onko sen perimmäisen tarkoituksen ohella lisäksi tarvetta huomiojulkisuuteen, jolla tehdään hyvä vaikutus kansalaisiin vai onko huomiojulkisuus vain sitä, että kansalaiset voivat saada varmuuden, että kaikki ovat paikallisessa surussa mukana.

Ensiarvion perusteella Naantalin tapauksessa kriisivalmius oli hyvä ja toiminta tehokasta. SPR:n, seurakunnan ja kaupungin toimet antoivat kuvan kaoottisen tilanteen hallintaan saattamisesta. Tämä tositilanne muistuttaa valmiuden ylläpidon tärkeydestä ja antaa varmaankin toimintaa suunnitteleville ja tilanteita harjoittaville kouriin tuntuvaa motivaatioita.

Palontorjunta on ollut yhteisöllistä: Viranomaistoiminnasta vapaaehtoisuuteen

Suomalaisen yhteiskunnan tärkeitä yhteisiä asioita on ollut palon torjunta. Luonnollinen syy tähän on olosuhteissamme: Kylä ilmanala ja puuhun perustuva rakennuskanta. Paloturvaan on liittynyt pitkään myös yhteisen vastuun hoitaminen yhtäältä materiaalisessa mielessä keskinäisen ”pakollisen” vakuuttamisen muodossa ja toisaalta palontorjunnan yhteisessä osallistumisvelvollisuudessa tai järjestämisvastuussa. Vapaaehtoisuus on näkyvimmän muodon saanut vapaaehtoisen palokuntatoiminnan muodossa. Naantalinkin vanhin toimiva yhdistys on VPK. Tiedetään myös, että palokunta-aate on herätellyt muitakin yhteisölliseen toimintaan.

Palontorjuntaa harjoitetaan ennaltaehkäisevästi normein, määräyksin ja tarkastuksin. ennen palosyyni oli tärkeä ja merkittävä tapahtuma Naantalin vanhassa kaupungissa. Se koski kaikkia ja oli jokavuotinen. Vakuutusyhtiöt ottavat maksuissa huomioon rakenteet, sammutusjärjestelmät sekä  havaitsemis- ja hälytysjärjestelmät.
Tulen torjunnan tekniikka on kehittynyt ja organisaatioiden osaaminen on noussut. Ammattimainen palo- ja pelastuslaitos pystyy tehokkaisiin suorituksiin nopeasti. Mutta silti sattuman oikku voi aiheuttaa ylivoimaisia tilanteita. Alitalontien tapaus oli sellainen.

Tapaus on kääntänyt katseet yleisempään suuntaan. Tapausta selvitetään - ei uteliaisuudesta eikä lehdistö kyltymättömän tiedonvälityksen tyydyttämiseksi, vaan tietenkin oikean tiedon saamiseksi. Vakavat seuraukset pakottavat perinpohjaisuuteen. Tätäkin tärkeämpää on hyödyntää saatu tutkimustieto oikeiden toimenpiteiden kehittämiseksi tulevien onnettomuuksien estämiseksi.

Suomessa näyttäisi olevan tarvetta.

 

Helsingin Sanomissa julkaistu tilasto ei meitä mairittele. Myöskään asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet, vaan uhrien määrät pysyvät korkeina vuodesta toiseen. Palontorjunnan lista antaa osviittaa suunnasta, johon meidän on mentävä. Muodollinen tiukkuus ja todellinen vastuuntunto on saatava lähemmäksi toisiaan. Nyt kyseessä olivat nuoret, joiden elämän katkeaminen enneaikaisesti aina koskettaa enemmän, niin palontorjunnan ongelmat liittyvät demografiaan eli väen ikääntymiseen. Tiedämme kaikki, että yhteiskunnallinen holhous on ärsyttävää, mutta sitä ehkä sittenkin tarvitaan. Turrumme niin nopeasti välinpitämättömiksi siitä yksinkertaisesta syystä, että vahingon todennäköisyydet ovat pieniä ja olemme laiskoja ja tyhmiä. Morgen morgen nur nicht heute….

Naantalin kaupungin turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki on laatinut turvallisuussuunnitelman, joka on ollut valtuuston käsittelyssä helmikuussa. Siinnä tavoitteekis on asetettu seuraava visio:

Naantalin kaupunki on toteuttamassa valtakunnallisia turvallisuustyön tavoitteita ollen vuoteen 2015 mennessä yksi Suomen turvallisimmista kunnista, jonka ennaltaehkäisevään toimintaan painottuvaa turvallisuustyötä edistää ja koordinoi hyvin toimiva julkinen sektori. Viranomaisyhteistyöllä sekä sidosryhmien ja yksityisen sektorin kumppanuudella varmistetaan laadukkaat ja ihmisten turvallisuusodotuksia vastaavat turvallisuuden toiminnot ja palvelut.

 

Uhka-arviot eivät ole osanneet noteerata tapahtuneen tulipalon kaltaista tapahtumaa, sillä ne tehdään tavallisesti tilastollisten tietojen perusteella. Turvallisuussuunnitelman kyseinen kohta on melko yleinen ja kiinnittää erityshuomion turhien hälytysten ongelmaan.

 

Uhka-arvioissa Raision ja Naantalin osalta näyttäisi siltä, että rakennuspalojen osuus on jokseenkin samankaltainen, mutta muita tulipaloja Raision alueella tapahtuu jonkin verran Naantalia enemmän.

Automaattisilla paloilmoitusjärjestelmillä varustettujen kohteiden lisääntyminen lisää luonnollisesti automaattisia paloilmoituksia, jotka taas muodostavat suurehkon osan pelastustoimen hälytyksistä kihlakunnassa. Tilastojen mukaan 95-97% näistä ilmoituksista on kuitenkin erheellisiä, ja pelastuslaitos onkin aloittanut hankkeen erheellisten ilmoitusten karsimiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisten rakennusten haltija velvoitetaan huolehtimaan laitteistostaan nykyistä paremmin ja tarvittaessa tekemään joitakin perusparannuksia.


Huolenaiheena paloturvallisuudessa on ollut etäällä asuvat ja eritysryhmät. Niiden aiheuttama uhka on todettu suunnitelmassa perustellusti ja niiden torjuntaan on esitetty ratkaisujakin:

 

 Ihmisten asuminen pelastus- ja sairaankuljetuspalveluista etäällä vaikuttaa siihen, että avunsaaminen paikalle kestää kauemmin ja ihmisen selviytymismahdollisuus heikkenee. Tällöin pelastustoiminnan lopputulos ihmishenkien ja omaisuusvahinkojen osalta heikkenee. Ihmisten tulisikin näissä tapauksissa pyrkiä rakentamaan myös henkilökohtaisia turvaverkkoja mm. naapureiden kesken.

Väestön ikääntymiseen ja syrjäytymiseen pitäisi kuntatasolla puuttua nykyistä enemmän.

 

Kuntienasumispolitiikassa tulee kiinnittää huomiota syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden ihmisten asumisturvallisuuteen ja siihen, ettei esim. yksittäisessä asunnossa tapahtunut tulipalo uhkaa välittömästi muita asukkaita ja että henkilöllä on riittävästi reagointiaikaa tulipalon sattuessa.

Henkilöiden poistumisturvallisuuteen palavasta asunnosta tulee panostaa.

Mikäli toimintakyvyltään alentuneita ihmisiä asutetaan samassa rakennuksessa, tulee ns. asuntokohtaiseen sammutusjärjestelmään (sprinklaus) suhtautua positiivisesti.

Ns. kodinomainen asuminen on monesti välimuoto laitostyyppiselle ja kotiasumiselle. Näissä tapauksissa tulee kodinomaisen asumisen turvallisuustaso olla tavanomaista korkeampi.

 

Alitalontien tapaukseen soveltuvat kohdat?

Turvallisuussuunnitelmassa on arvioitu erikseen asuntopaloja ja siinnä on asetetuttu  haasteet käytännön toiminnalle ja sitten erityisesti tulipalojen ehkäisyä on käsitelty erikseen ei tosin omakotitalo näkökulmasta, mutta kuitenkin soveltuvasti:  

 

- toimenpiteet, jotka vähentävät tulipalo- ja muita onnettomuusriskejä mm. väestön ikääntyessä, vapaa-ajan, päihteiden käytön ja asenteellisen piittaamattomuuden lisääntyessä, ja jotka lisäävät ihmisten sekä yritysten ja yhteisöjen omaehtoista varautumista

 

-           tulipalot: suuria omaisuusvahinkoja kihlakunnan alueella vuosittain; henkilövahingot tulipalojen seurauksena valtakunnallisesti merkittäviä; pääosa asumisen yhteydessä ja osittain yöaikaan, jolloin asumisturvallisuuteen ja poistumismahdollisuuksiin täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Toimintaa hoito- ja huoltolaitoksissa asuvien, toimintakyvyltään alentuneiden ihmisten paloturvallisuuden lisäämiseksi tulee kehittää. Alkoholi ja muut päihteet sekä syrjäytyminen edesauttavat henkilövahinkojen syntyä ja ovat yleisesti asuntopalojen syynä.

 

-       Omana haasteenaan myös saaristossa tapahtuvat tulipalot.Kuntien vastauksissa korostui myös huoli koulupaloista puisissa koulurakennuksissa, lasten ja nuorten varomattomasta tulen käsittelystä ja tulitikkuleikeistä sekä puukirkkopalosta.

 

.

-        taloyhtiöiden onnettomuudet: vuosittain useita onnettomuuksia, joista ilmenee puutteellinen asumisturvallisuus: palovaroittimien toimintakunto, poistumisteiden kulkukelpoisuus, porrashuoneiden poistumisturvallisuus ja tarpeettoman tavaran varastoiminen ovat yleisiä syitä onnettomuuksien syntymiseen ja seurannaisvaikutuksiin.

-       (Myös palo-, murto- ja ilkivaltarikosten ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota).

-        Rakennusmääräysten noudattamatta jättäminen tai laiminlyönti sekä rakennuksen vääränlainen käyttö edesauttavat onnettomuuden tai tulipalon syntyä ja etenkin sen leviämistä.

Mitä nyt ?

Jokainen meistä tällaisen tapauksen sattuessa miettii asioita. Toiset meistä potevat syyllisyyttä kysymällä:
 Jäikö jotain tekemättä?
Puolustukseksi ajattelemme, että onhan meillä  yllä kuvattu turvallisuussuunnitelma. Sen sisöltöä tosin  voi pitää puutteellisena, sillä omakotitalojen ongelmaa ei siellä ole erikseen mainittu. 
Sen sijaan asumisturvallisuuskohdassa on kiinnitetty oikeisiin asioihin huomiota.
 
Onko sitten sanoman perille saattamisessa puutteita?
ilmiselvää on, ettei turvallisuussuunnitelma ole kansan käsissä kulunut. Se onkin tietenkin ensisjassa tarkoitettu asianomaisten viranomaisten ohjesitukseksi ja heidän tehtävänä on huolehtia tiedon levityksestä. Onko sit tullut valvotuksi, kysmme seuraavasti ja joudumme vastaamaan, että valvonta tapahtuu yleisellä tasolla ja erityskysymykset jäävät viranomaisten velvollsiuudentunnon varaan.

Oleellista on jokaisen osapuolen vilpitön pyrkimys edistää turvallisuutta. Julkisen toimijan   ei tarvitse  lähteä ajatuksesta, että kansaliset olisivat syyntakeettomia tai hohouksen alaisia. Selvää on, että aina vastuu on jokaisella itsellään ja yhtä selvää on, että perheiden ja lähimmäisten vastuuta ei voi  kansallistaa. Velvollisuudet ja oikeudet on  pidettävä oikeassa suhteessa siten, että kaikilla  on kykyjensä mukaisesti molempia. 

Tässä tapauksessa tutkimukset ja analyysien teot ovat vasta alkamassa, mutta jo välittömästi kannattaa informaatiota tarjota. Kysyntää varmaankin on. Hälytysjärjestelmiä, ensisammutustaitoja ja sammutuskalustoa pannan Naantalissa tulevina päivinä ja viikkoina kuntoon ihan vapaaehtoisesti. Tilanne kannatta hyödyntää.
Tietenkin viranomaispuolella on nyt otollinen aika tehostettuun toimintaan ripeästi, mutta järkevästi.